> >

ROBINAIR


charging chart charging chart
各車型冷媒充填量(A-Z)


34788 34788
R-134a智慧型全功能冷媒處理機


34788F 34788F
R-134a智慧型冷媒清洗處理機


34988 34988
R-134a豪華型全功能冷媒處理機


34288 34288
R-134a經濟型冷媒處理機


17800B 17800B
多種冷媒多功能冷媒處理機


25200B 25200B
攜帶式冷媒回收機


15600 15600
真空泵浦


15120A 15120A
真空泵浦


13204A 13204A
真空泵浦油